Verlofaanvraag
AANVRAAG EXTRA (VAKANTIE) VERLOF

Als u extra (vakantie) verlof wilt voor uw zoon(s)/dochter(s) dan moet u dat vooraf schriftelijk aanvragen. Dat kan op twee manieren. U kunt het digitale formulier op dit blad invullen en verzenden. Ook kunt u het formulier downloaden via de link hieronder, printen, handmatig invullen en vervolgens inleveren op school.

Hieronder ook een download van de toelichting met o.a. de redenen waarop wij verlof mogen toekennen. We adviseren u dit door te nemen alvorens u een verzoek indient.
Gebruikt u het digitale formulier dan printen wij uw verzoek op school uit. In beide gevallen (digitale geprinte versie of de handmatig ingevulde versie) zullen wij op het fomrulier aangeven of het verlof wordt toegekend en het formulier tekenen. De leerkracht van betreffende leerling krijgt een kopie, er gaat één kopie in het dossier bij de administratie en u krijgt het getekende oriigineel retour via het (oudste) kind.

Als een verlofaanvraag niet wordt toegekend:
Indien u zich niet met de beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing gemotiveerd:
* een bezwaarschrift indienen bij de directie van de school
  (indien een aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof (art.13a) of andere gewichtige omstandigheden (art.14) 10 schooldagen per schooljaar of minder)
* een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont
  (indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden (art.14) voor meer dan 10 schooldagen)AANVRAAGFORMULIER EXTRA (VAKANTIE) VERLOF

Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969.


A. In te vullen door de aanvrager:Ingevuld op:
Uw naam aanvrager:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Uw e-mailadres:
 ** Naam zoon/dochter:
Groep:
Geboortedatum:
 ** Naam zoon/dochter:
Groep:
Geboortedatum:
 ** Naam zoon/dochter:
Groep:
Geboortedatum:
Periode verlof:
Reden voor het verlof:

Wat zijn de laatste twee letters van het woord appel? Wat is dit?